Disclaimer


Algemeen

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (www.fagt.org) van de Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT).

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

Het is uitdrukkelijk verboden de namen, adressen, e-mail adressen en dergelijke op deze website te gebruiken zonder expliciete toestemming van de FAGT of de betreffende persoon of personen. Overtredingen zullen actief worden vervolgd.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel de FAGT tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, verstrekt de FAGT expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
De FAGT beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
De FAGT garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Zodanig gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de FAGT hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de FAGT de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de juistheid van deze informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Dit geldt ook voor de internet sites van de individuele FAGT leden. De FAGT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik van dergelijke internetsites.

Intellectuele eigendomsrechten

De FAGT behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de FAGT. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

De FAGT raadt af vertrouwelijke informatie per e-mail aan de FAGT te zenden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De FAGT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor functionarissen van de FAGT.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

De FAGT behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.