Pagina's

Vaakgestelde vragen


Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

Voor wie is de FAGT bedoeld?

De FAGT is een actieve en vooruitstrevende vereniging. We zijn sterk gericht op samenwerking en eenheid, zowel binnen als buiten de vereniging, maar dit staat een kritische blik of gedurfd standpunt nimmer in de weg.

De FAGT staat voor

 • hoogopgeleide professionals in de CAM-sector
 • therapeuten met minimaal HBO vakopleiding + MBK / PsBK
 • therapeuten die op professionele wijze praktijk houden
 • het balans zoeken tussen best practice, evidence based en intuïtief werken
 • een multidisciplinaire benadering
 • interne en externe samenwerking en eenheid

De deur van de FAGT staat open voor alle CAM-therapeuten die beroepshalve een vakdiscipline binnen de complementaire therapie (voorheen ook: additieve of alternatieve geneeskunde) uitoefenen, maar tevens voor diegenen die nu een opleiding volgen om dat in de toekomst te gaan doen. Zij kunnen zich als aspirant-lid aanmelden tegen sterk verlaagde lidmaatschapskosten. Ze ontvangen dan ook alle tijdschriften, informatie van de vereniging en zijn welkom op de ledenvergaderingen.

Welk beroep of discipline moet ik uitoefenen?

De FAGT richt zich niet op één specifieke beroepsgroep, maar is multidisciplinair. Haar leden beoefenen vaak twee of drie disciplines in de CAM-gezondheidszorg. Alle leden zijn in hun presentatie naar buiten herkenbaar als Natuurgeneeskundig Therapeut. De vereniging hanteert vakgroepen waarin alle, door de leden van de vereniging uitgeoefende disciplines, zijn ondergebracht in een van de volgende vijf vakgroepen:

 1. Natuurgeneeskunde
 2. Lichaamsgericht
 3. Oosters
 4. Energetisch
 5. Psychosociaal
Waarom lid zijn van de FAGT?
 • De FAGT is een vooruitstrevende en geregeld ook pionierende vereniging, mede gericht op acceptatie en inzet van CAM-therapie binnen de reguliere sector
 • We zetten ons graag in om zowel de FAGT als de gehele CAM-sector vooruit te brengen en te professionaliseren. Wij hebben hier de afgelopen jaren grote stappen in gezet.
 • Elk FAGT lid voldoet aan, en wordt gecontroleerd op, de wettelijke eisen
 • Elk FAGT lid voldoet aan de wkkgz wetgeving
 • Elk FAGT lid is aangesloten bij het Tuchtcollege TCZ
 • Elk FAGT lid staat ingeschreven bij de RBCZ als Basis- of Registertherapeut en is daarmee erkend als CAM-therapeut
 • Elk FAGT lid heeft minimaal een 3 jarige opleiding in CAM-gezondheidszorg gevolgd
 • Meer dan 90% van de FAGT leden was op 01-01-2017 in bezit van MBK-PsBK diploma volgens PLATO termen, wat een van de hoogste percentages is in de CAM-sector
 • Door het opleidingsniveau en de aansluiting bij de RBCZ zijn bij de FAGT aangesloten therapeuten BTW vrijgesteld
 • Elk FAGT lid heeft elke 5 jaar een visitatie, uitgevoerd door een extern en onafhankelijk bedrijf
 • Elk FAGT lid ontvangt zeer heldere regels en reglementen, waardoor in de meeste situaties onmiddellijk duidelijk is wat de mogelijkheden zijn

Alleen al om bovenstaande redenen is een cliënt, die een CAM-therapeut bezoekt welke is aangesloten bij de FAGT, verzekerd van de hoogste kwaliteit en zorg!

 • Tweemaal per jaar heeft de FAGT een ALV waar middels zeer duidelijke presentaties wordt aangegeven waar we als vereniging staan en wat wij van onze leden verwachten. Onze leden kunnen deze duidelijkheid zeer waarderen
 • Binnen de FAGT wordt plaats ingeruimd voor de begeleiding van leden op het gebied van professionalisering van praktijk en therapeut
 • Leden worden actief gestimuleerd om contact met elkaar te hebben d.m.v. georganiseerde bijscholing, discussies tijdens/na de ALV en intervisie
 • Leden van de FAGT zijn aangesloten bij de RBCZ en TCZ, waar tuchtrecht en registratie van de therapeut geregeld zijn. Dit houdt oa. in dat behandelingen, uitgevoerd door leden van de FAGT, door de meeste zorgverzekeraars worden vergoedt
 • Binnen de FAGT wordt een balans nagestreefd waarbij best practice/evidence based en intuïtief werken verenigd zijn, om zo tot de best mogelijke natuurgeneeskundige behandeling te komen

Zeker voor de therapeut die méér dan één discipline uitoefent is de FAGT dus een ideale vereniging, maar ook de therapeut die zich graag omringt met verschillende disciplines zal zich hier zeker thuis voelen.

De leden staan met hun disciplines op de website van de FAGT vermeld en zijn voor bezoekers eenvoudig te vinden.

Wat biedt de FAGT nog meer?
 • De FAGT draagt bij aan de organisatie van themabijeenkomsten, lezingen en erkende bijscholingen op hbo-niveau.
 • De FAGT streeft actief naar samenwerking met andere beroepsverenigingen, koepels, accreditatie instituten en onderwijsinstellingen, maar ook met onderzoekers en wetenschappelijke instellingen, teneinde wetenschappelijk onderzoek naar complementaire therapieën te stimuleren en bewerkstelligen.
Hoe werkt de FAGT?

Op dit moment wordt de vereniging nog door vrijwilligers gedragen, maar de FAGT is druk bezig om dit te laten dragen door een professioneel bestuur. Waarom?

In de afgelopen 10 jaar zijn de eisen voor CAM-therapeuten fors verhoogd. De FAGT ondersteunt dit van harte, maar ziet tevens dat er steeds meer gespecialiseerde kennis noodzakelijk is om al deze bestuurstaken goed uit te voeren en deze vooral helder te communiceren aan haar leden.
Bovendien is het steeds lastiger om aan bestuursleden te komen die zich langdurig en vrijwillig willen inzetten voor de vereniging, aangezien een drukke praktijk en prive leven dit vaak belemmeren.

In de periode 2014-2017 is de FAGT volledig gereorganiseerd en geprofessionaliseerd. Dit heeft o.a. geresulteerd in een gloednieuwe, professionele database en volledig herschreven reglementen.

Het bestuur vergadert maandelijks, maar heeft meerdere malen per dag contact met elkaar. De FAGT heeft een zeer sterk team als bestuur, waarbij heldere en duidelijke afspraken met elkaar en hun leden voorop staan.
Deze afspraken worden middels nieuwsbrieven (4-6x per jaar) en de algemene ledenvergadering (2x per jaar) gecommuniceerd of ter stemming ingebracht.

Op de ALV wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het functioneren van de vereniging, maar bovendien worden nieuwe mogelijkheden en/of plannen besproken, uitgelegd en ter stemming aangeboden. Dit is tevens het moment dat verschillende vakgroepen en commissies het door hen gedane werk kunnen bespreken met leden en bestuur.

De ALV van de FAGT staat bekend om haar zéér duidelijke presentaties en open houding van bestuur naar de leden en omgekeerd!
De FAGT ziet de afgelopen jaren een sterke toename in bezoekende leden tijdens de ALV, iets waar we zeer trots op zijn.
De algemene ledenvergaderingen van de FAGT zijn geenszins saai of vervelend, maar zijn juist actieve en open vergaderingen waarin iedereen gehoord kan worden.

Zijn er regels voor FAGT leden?

Als beroepsvereniging beschikt de FAGT over:

 1. Statuten
 2. Missie, Visie & Doelen
 3. Kwaliteitsdocument
 4. Huishoudelijk Reglement
 5. Reglementenboek
 6. Protocollenboek
 7. Functieomschrijvingen & Commissies
 8. Wet en regelgeving CAM-therapeuten
 9. Formulierenboek Leden
 10. Beroepsprofiel
 11. Beroepscode RBCZ
Moet ik bijscholen?

Uiteraard verwacht de FAGT van haar leden dat zij hun kennis en vaardigheden op peil houden, door regelmatig geaccrediteerde / erkende bij- en nascholing op hbo-niveau te volgen.
Elk lid dient jaarlijks tenminste 6 uur geaccrediteerde MBK /PsBK en 6 uur intervisie te volgen.
Daarnaast zijn er geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde bijscholingen.
Elke 3 jaar dient een FAGT lid minimaal 78 uur aan bijscholing te volgen. De exacte voorwaarden staan in hoofdstuk 9 van het Reglementenboek.

Zijn er regels voor therapeuten?

Er zijn inmiddels zeer veel (wettelijk verplichtte, maar ook vrijwillig aangenomen) regels voor CAM-therapeuten.
Deze regels staan in het FAGT Reglementenboek, het FAGT Wet en regelgevingboek voor therapeuten, maar ook in het Beroepsprofiel en de Beroepscode van de RBCZ.

Als FAGT willen we ons graag verbinden met zowel CAM als reguliere gezondheidszorg. We vinden het belangrijk dat CAM-therapieën als natuurlijke en veilige methoden bekend staan. Dit alles wordt gewaarborgd door de verschillende regels en wetten waaraan een CAM-therapeut van de FAGT zich dient te houden.

Hoe werkt de FAGT als vereniging?

Naast het bestuur en secretariaat heeft de FAGT een vijftal vakgroepcommissies met steeds 3 personen. Zij vormen samen:

 • De Toelatingscommissie, dit zijn leden die het bestuur adviseren over de toelating van nieuwe leden. De toelatingscommissie houdt samen met het bestuurslid Kwaliteitsbeheer de toelatingsgesprekken.
 • De Bij- en nascholingscommissie beoordeelt de kwaliteit van bij- en nascholingen welke specifiek voor FAGT leden zijn goedgekeurd.
  Indien deze voldoen aan de hbo-eisen van kwaliteit zoals de FAGT die voorstaat, worden de betreffende bij- of nascholing erkend en kunnen hun studenten na het behalen van de vereiste certificaten deze als geaccrediteerde bij- of nascholing aanbieden aan de FAGT.
Wat zijn de toelatingscriteria voor FAGT leden?
 1. Het kandidaat-lid is in het bezit van een diploma, ontvangen van een CPION of SNRO geaccrediteerde opleiding incl. therapeutische vorming en specifieke kennis in het eigen vakgebied, dit alles op hbo-niveau.
 2. Heb je een ouder diploma (vóór 2015), vraag dan naar de mogelijkheden bij de FAGT. In algemeenheid dien je een diploma te hebben die destijds FONG of FAGT geaccrediteerd was. Bovendien zal je bij- en nascholing in de afgelopen jaren in orde moeten zijn.
 3. Medische Basis Kennis (MBK) of Psychosociale Basis Kennis (PsBK) volgens de PLATO eindtermen.
 4. De toelatingscommissie van de FAGT toetst de opleiding van het kandidaat-lid en adviseert het bestuur vervolgens.
 5. Het bestuur van de FAGT is eindverantwoordelijk in de beslissing over de toelating van het kandidaat-lid als werkend lid van de vereniging.
Waar kan ik mij aanmelden voor het lidmaatschap?

Een aanmeldingspakket is verkrijgbaar via de website, per e-mail of telefonisch bij het secretariaat van de FAGT. U vindt de gegevens daarvan op de contactpagina.

Nog meer vragen?

U kunt uw vraag altijd richten aan het secretariaat of een van de bestuursleden van de FAGT.